KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kurmay Yayın Grubu

Kurmay Kitap Yayın Dağıtım Bilgisayar Kırtasiye Ürünleri İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. (“Kurmay Yayın Grubu”), Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun bir biçimde, kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gerekli süreçleri yürütmektedir. 

Kurmay Yayın Grubu tarafından oluşturulan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile veri sahiplerine sunulan aydınlatma metinlerinde; şirketin unvanı, şirket tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ile hukuki sebepleri ve veri sahibinin hakları ile ilgili aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır. 

Kurmay Yayın Grubu’nun iştigal konusu olan basım-yayın, dijital eğitim ve yabancı dil eğitimi faaliyetleri kapsamında kurum çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, öğretmenler, öğrenciler/kursiyerler, öğrenci velileri/vasileri, ziyaretçiler ve Kurmay Yayın Grubu’nun ticari ve hukuki ilişki içinde bulunduğu tüm gerçek kişilerin verilerini toplamakta ve/veya işlemektedir. Kurmay Yayın Grubu çalışanlarının 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Genel Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve İlgili Mevzuat olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler (Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İş-Kurumu İl Müdürlüğü, ilgili bakanlıklar v.b.) yayınlanmış olan ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacı ile kimlik, iletişim, görsel ve işitsel, eğitim, aile ve yakınlık, finans, özlük, izin, sağlık, adli sicil, performans ve kariyer gelişim ile çalışma verileri gibi kişisel verilerini işlemektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri ve basım-yayın faaliyetleri için Kurmay Yayın Grubu’na başvuruda bulunan öğrencilerin/kursiyerlerin; adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, T.C kimlik numarası, vesikalık fotoğrafı, yakın bilgileri, eğitim bilgileri, adresleri, telefon numaraları, mail adresleri, banka hesap bilgileri, banka ödeme dekontları, hizmet aldığı süre boyunca öğrencinin aldığı sınav notları, puan sıralamaları, yaptıkları ödevler, sunumlar, güvenliklerinin sağlanması amacıyla görsel ve işitsel verileri, öğrencinin/kursiyerin sağlığının korunması ve acil durumlarda müdahale edilmesi amacıyla varsa sağlık durumu ile ilgili sağlık verileri, velilerin/vasilerin iletişim bilgileri, (adres, cep telefonu, telefon, faks ve e- posta adresi) vb bilgileri otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlenmekte ve bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri alınmaktadır. Kurmay Yayın Grubu kişisel verilerinizi; kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim faaliyetleri ve hukuk işlemlerinin icrası, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve ilgili mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi, öğrencilere eğitim programı dahilinde yabancı dil eğitim hizmeti verilebilmesi, öğrenci kayıtlarının oluşturulması ve takibi, öğretmenlerimizce hazırlanan ders programları ve eğitim materyallerinin oluşturulması, rehberlik hizmetlerinin yerine getirilmesi, eğitim kurumumuz bilgisayar sistemleri ve programlarının, veri tabanının ve mobil uygulamaların doğru, güvenli ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi, web sitelerimizin (www.kurmay.com.tr, www.kurmaykitap.com, http://kurmayb2b.com/ ve www.moreandmoreenglish.com) güncellenmesi, çalıştırılması, yabancı dil eğitimi ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi, yabancı dil eğitim hizmet ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi, istihbarat, bilgi araştırması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla reklam amaçlı olarak öğrencilerin video çekimleri, fotoğraf görüntüleri ve sınav puanlarının pazarlama ve reklam faaliyetleri kapsamında kaydedilmesi ve (www.kurmay.com.tr, www.kurmaykitap.com, http://kurmayb2b.com/ ve www.moreandmoreenglish.com) web sayfalarında, facebook, twitter, Instagram, LinkedIn vb. gibi sosyal medya platformlarında paylaşılması, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bu hizmetlerin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla işlemektedir. 

Bu amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetleri sırasında, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, veri sahiplerinden açık rıza alınmaktadır. Kurmay Yayın Grubu, 6698 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin genel ve özel nitelikli kişisel verilerini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır. Kurmay Yayın Grubu, yurtdışına kişisel veri aktarmamaktadır. Kurmay Yayın Grubu’nun elde ettiği kişisel verilerle ilgili veri sahipleri; 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Yukarıda sayılan hakları kullanmak isteyen veri sahipleri, Kurmay Yayın Grubu’na ait www.kurmay.com.tr, www.kurmaykitap.com, http://kurmayb2b.com/ ve www.moreandmoreenglish.com web sayfalarında yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimizle irtibata geçebilirler. Kişisel veri sahibi tarafından usulüne uygun olarak yapılacak başvuruya Kurmay Yayın Grubu tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde cevap verilecektir. www.kurmay.com.tr, www.kurmaykitap.com, http://kurmayb2b.com/ ve www.moreandmoreenglish.com web sayfalarında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmaktadır.

 Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

Saygılarımızla.

Kurmay Kitap Yayın Dağıtım Bilgisayar Kırtasiye Ürünleri İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. Adres : Batı Sitesi Mah. Gersan Sanayi Sitesi 2307/1 Sok. Deppo İşyerleri No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA

bilgi@kurmay.com.tr  

Tel: (0312) 419 38 41 – 418 08 66

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ